menu
menu

Tots els projectes neixen amb una visió global

 • Projectes d'arquitectura
 • Obra nova d'habitatges unifamiliars i edificis residencials
 • Obra nova d'oficines i indústries
 • Rehabilitació, reforma i ampliació d'edificis existents
 • Legalitzacions
 • Urbanisme
 • Assessorament urbanístic
 • Projectes de parcel·lació
 • Unitats d'actuació
 • Estudis de detall
 • Altres serveis
 • Llicències d'activitats
 • Cèdules d'habitabilitat
 • Inspecció tècnica d'edificis (ITE)
 • Projectes d'enderroc
 • Certificats d'eficiència energètica
 • Taxacions i valoracions immobiliàries
 • Serveis complementaris
 • Direcció d'obra
 • Estudi i estudi bàsic de seguretat i salut
 • Coordinació de seguretat i salut
 • Amidaments i pressupost
 • Gestió de comunicacions prèvies